Inregistrarea exploatatiilor care detin gaini ouatoareAutoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ORDIN Nr. 73
din 15 august 2005
pentru aprobarea  
Normei sanitare veterinare privind înregistrarea exploatatiilor care detin gaini ouatoare
Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 763 din 22 august 2005
Vazând Referatul de aprobare nr. 33.759 din 10 august 2005, întocmit de Directia generala sanitara veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:
Art. 1 - Se aproba Norma sanitara veterinara privind înregistrarea exploatatiilor care detin gaini ouatoare, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2 - Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3 - La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.
Art. 4 - Prezentul ordin constituie transpunerea oficiala a Directivei Comisiei 2002/4/CE privind înregistrarea unitatilor care cresc gaini ouatoare, prevazuta de Directiva Consiliului 1999/74/CE, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 30 din 31 ianuarie 2002, p.44.
Art. 5 - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la data publicarii.
Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
Constantin Lupescu


Anexa
NORMA SANITARA VETERINARA
privind înregistrarea exploatatiilor care detin gaini ouatoare
Art. 1 - (1) Autoritatea sanitara veterinara centrala a României trebuie:
a)sa stabileasca un sistem pentru înregistrarea fiecarui loc de productie (denumit în continuare unitate ) , prevazut în domeniul de aplicare al Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protectia gainilor ouatoare, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 462/2001, ce transpune în legislatia nationala Directiva 1999/74/EC, ce aloca un numar distinctiv unitatii, în conformitate cu anexa la prezenta norma sanitara veterinara;
b)sa se asigure ca pentru fiecare astfel de exploatatie se vor furniza de catre directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cel putin informatiile stabilite la pct. 1 din anexa la prezenta norma sanitara veterinara, într-un interval de 15 zile de la data publicarii;
c) sa se asigure ca fiecare exploatatie pentru care se furnizeaza informatia solicitata s-a înregistrat si i s-a alocat un numar distinctiv.
(2) Autoritatea sanitara veterinara centrala a României trebuie sa se asigure ca:
a)nici o exploatatie pentru care nu s-au furnizat informatiile solicitate în conformitate cu prevederile lit. b) nu poate continua activitatea;
b)nici o unitate noua nu intra în functiune înainte de finalizarea înregistrarii si primirea numarului distinctiv.
(3)Autoritatea sanitara veterinara centrala a României trebuie sa se asigure ca directiile sanitare-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au acces la toate informatiile referitoare la înregistrarea exploatatiilor, în scopul asigurarii trasabilitatii oualor comercializate pentru consumul uman.
(4)Autoritatea sanitara veterinara centrala a României trebuie sa se asigure ca schimbarile privind datele de înregistrare ale exploatatiilor sunt notificate fara întârziere de catre directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si ca înregistrarea este actualizata imediat, atunci când se primesc astfel de informatii.
Art. 2 - (1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementari si prevederi administrative necesare pentru conformarea cu prezenta norma sanitara veterinara, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrarii Europene si al Misiunii României pe lânga Uniunea Europeana, împreuna cu tabelele de concordanta, în vederea evaluarii conformitatii transpunerii legislative si va stabili masurile necesare pentru implementarea corecta si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
(2)Atunci când Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor adopta prevederile alin. (1), aceasta trebuie sa faca o referire expresa la prezenta norma sanitara veterinara. Procedura privind realizarea referirii mentionate este în responsabilitatea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
(3)Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va lua masurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încalcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
(4)Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea încalcarii legislatiei veterinare si pentru siguranta alimentelor.
Art. 3 - Prezenta norma sanitara veterinara constituie transpunerea oficiala a Directivei Comisiei 2002/4/CE.
Art. 4 - Anexa face parte integranta din prezenta norma sanitara veterinara.

Anexa
la norma sanitara veterinara
Atunci când este necesar, trebuie sa se aplice definitiile prevazute la art. 2 din Norma sanitara veterinara privind standardele minime pentru protectia gainilor ouatoare, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 462/2001, ce transpune în legislatia nationala Directiva 1999/74/EC.
1. Datele solicitate pentru înregistrare
Pentru fiecare exploatatie trebuie sa fie înregistrate urmatoarele date:
a) exploatatia:
-numele exploatatiei;
-adresa;
b) persoana fizica responsabila cu exploatatia de gaini ouatoare (denumita în continuare detinator ):
-numele;
-adresa;
-numarul/numerele de înregistrare a altor unitati prevazute în domeniul de aplicare al Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protectia gainilor ouatoare, care se afla în proprietatea sau în administrarea detinatorului;
c) proprietarul unitatii, daca acesta este diferit de detinator:
-numele;
-adresa;
- numarul/numerele de înregistrare a altor unitati prevazute în domeniul de aplicare al Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protectia gainilor ouatoare, care se afla în proprietatea sau în administrarea detinatorului;
d) alte informatii privind unitatea:
-metodele de crestere în conformitate cu definitiile mentionate la subpct. 2.1;
-capacitatea maxima a unitatii privind numarul de pasari la un moment dat; daca se utilizeaza diferite metode de crestere în mod suplimentar, numarul maxim de pasari la un moment dat pe metoda de crestere.
2. Numarul distinctiv
Numarul distinctiv trebuie sa fie compus dintr-o cifra ce indica metoda de crestere mentionata în conformitate cu subpct. 2.1, urmata de codul României (RO) si un numar de identificare definit de România, prin care este localizata unitatea.
2.1. Codul pentru metoda de crestere
Metodele de crestere practicate în exploatatie si definite de catre Regulamentul 1274/91 în versiunea sa modificata în exploatatie trebuie sa fie indicate de urmatorul cod:
1.sistem extensiv;
2.la sol;
3.în baterii.
Metoda de crestere practicata în exploatatie a carei productie se desfasoara în baza conditiilor mentionate în Regulamentul 2092/91 trebuie sa fie indicata de:
0. productie ecologica.
2.2. Identificarea unitatii
Autoritatea sanitara veterinara centrala a României trebuie sa implementeze un sistem ce atribuie un numar unic fiecarei exploatatii care se înregistreaza, ce va fi utilizat pentru alte scopuri decât cele prevazute de prezenta norma sanitara veterinara, cu conditia sa se asigure identificarea unitatii.
Autoritatea sanitara veterinara centrala a României poate sa adauge si alte caractere la numarul de identificare, pentru identificarea de efective tinute în cladiri separate ale unitatii.